Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Terug.
Ouders.

Betrokkenheid van de ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij samenwerken in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school voor ouders toegankelijk te maken. Indien om welke reden dan ook de informatievoorziening onvoldoende blijkt te zijn, dan kan ook zowel schriftelijk als mondeling altijd om uitleg worden gevraagd, zoals leerlingvolgsysteem, ter inzage. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens, bijvoorbeeld het schoolwerkplan, leerlingvolgsysteem, enz. ter inzage.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.

Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Met name de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft invloed op de taalbeheersing van de leerlingen. Wij vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.


 

Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school

Op de verschillende locaties worden via de dagschool oudergesprekken aangeboden. U kunt ook de desbetreffende NTC-leerkracht op deze lijst zetten indien u graag een gesprek zou willen hebben. Wanneer de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal deze uiteraard het initiatief daartoe nemen. Daarnaast is het mogelijk om n.a.v. het rapport een gesprek aan te vragen. Ook worden er op de verschillende locaties ouderavonden georganiseerd waarbij u ook de nodige informatie zult krijgen. Bij vragen: schroom niet om contact op te nemen met de locatie waar uw kind NTC-onderwijs krijgt!

 

Algemeen.

Onze school.

Bestuur.

Uitgangspunten.

Schoolklimaat.

Lesgevers.

Ouders.

Ontwikkeling.

Regels.